top of page

הסרת אחריות משפטית-הילה גלייכר ליווי כלכלי למשפחות

מנהלת העסק הילה גלייכר, בעלת ניסיון בשוק ההון ובעלת ידע נרחב במוצרים השונים, מעשי ותיאורטי, אותו צברה ממקורות רבים ומגוונים ומניסיונה האישי.. אנו סבורים כי תכני הקורסים והשירותים המוצעים על-ידינו, אשר נבנו ע"י הילה גלייכר ובסיוע מומחים בתחומם, יועילו לקבלת החלטות מושכלת ונכונה, יותר מרובם המוחלט של הייעוצים שיוכל לקבל מידי יועץ השקעות, סוכן ביטוח פנסיוני, או יועץ פנסיוני מוסמך.

 

יחד עם זאת, הילה גלייכר אינה בעלת רישיון פיננסי כלשהו, ובכלל זה אינה מוסמכת כיועצת השקעות עפ"י חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, כסוכן/משווק/יועץ פנסיוני עפ"י חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים התשס"ה-2005, או כיועץ מס. אלא אם צוין אחרת במפורש, הנ"ל נכון גם לכל ספקי השירותים מטעמה.

 

התכנים המופיעים באתר וכן תכני הקורסים והשירותים המוצעים הינם לצרכי לימוד בלבד. הם אינם מהווים ייעוץ או המלצה לביצוע פעולה בנייר ערך, פעילות השקעה או מסחר כהגדרתם בחוק, ואין לראות בהם תחליף לייעוץ השקעות, ייעוץ פנסיוני, ייעוץ מס או כל ייעוץ אחר הניתן ע"י בעל רישיון מתאים.

 

כל המסתמך על המידע המסופק במסגרת הקורסים והשירותים המוצעים מבלי להיוועץ בבעל רישיון מוסמך עושה זאת על דעתו ועל אחריותו בלבד. בהזמנתך שירות מעהעסק 'הילה גלייכר ליווי כלכלי למשפחות' אתה מודע היטב לעובדה כי כל פעולה שתבצע תוך כדי ולאחר קבלת השירות הינה באחריותך הבלעדית, והילה גלייכר לא תישא בכל אחריות לפעולותיך ולתוצאותיהן.

באחריותך לשקול היטב את צעדיך ולפעול לאחר שהבנת את מכלול השיקולים הרלוונטיים.

אלא אם צוין אחרת, הילה גלייכר ועובדיה , מחזיקים או עשויים להחזיק בניירות הערך המוזכרים בתכני הקורסים והשירותים המוצעים.

העסק שומר לעצמואת הזכות לשנות ו/או להשעות ו/או להפסיק את התכנים והשירותים המוצעים על-ידה או את חלקם בכל עת, לרבות שינוי וביטול הרשאות גישה לתכנים, ולמשתמשי ולקוחות המכללה לא תהיה כל טענה בנדון והמכללה לא תישא באחריות לכל הפסד או נזק שעשוי להיגרם מכך.

bottom of page